CHM tarz?nda (Html Help) yard?m dosyas? ve e-kitap olu?turmaya yarayan bir program. CHM Help olu?turmak için önceden haz?rlam?? oldu?unuz klasörü programla e?le?tirmelisiniz. Program otomatik olarak o dosyalar? kendi bünyesine al?r. Daha sonra buradan çe?itli de?i?iklikler yapabilirsiniz.

Özellikleri:

Özelle?tirilebilir seçenekler
Çok dil deste?i
Kullan?m? kolay arayüz.Klasör
tüm alt klasörleri de alarak CHM olu?turma
Varolan CHM dosyas?n? açabilme
Html,Htm,Mht,resim ve di?er dosyalar? CHM'ye dönü?türme...


Solo los usuarios registrados pueden ver los links de descarga. ¡Registrate ahora, ES GRATIS!


Descargar Aqui